Detské tábory budú, ale... Prísny výber aj opatrenia! 

05.06.2020

Hlavný hygienik vydal usmernenie, ako musia vyzerať prevádzky a tábory počas pandémie COVID-19. 

Rodičia sa tiež budú musieť zmieriť s povinnosťami navyše.

Maximálny počet účastníkov, teda vrátane detí, vedúcich, zdravotníkov a ostatného personálu, je stanovený na sto. Úrad verejného zdravotníctva ale pripúšťa, že postupne sa budú môcť počty navyšovať.

športovo-tvorivý tábor v CVČ Svit
športovo-tvorivý tábor v CVČ Svit
cyklistický tábor v CVČ Svit
cyklistický tábor v CVČ Svit

         Pre rodičov

  1. Nezabudnite dieťaťu pribaliť rúška!
  2. Každé dieťa bude potrebovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydá rodičovi jeho lekár.
  3. Potvrdenie treba doložiť najskôr jeden mesiac pred začiatkom tábora.
  4. Lekár v ňom musí uviesť aj lieky, ktoré dieťa užíva.
  5. Potvrdenie musí obsahovať aj informáciu o prípadnom obmedzení záťaže dieťaťa.
  6. Potvrdenie o bezinfekčnosti - vyhlásenie s podpisom rodiča.
  7. Rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Doprava

  • Ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave,
  • Odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.

zdroj: Dnes24

"Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode," zdôraznil úrad s tým, že výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení. 

Na detské tábory je potrebné doložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti musia doložiť nielen deti, ale aj vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii. U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca či iná fyzická osoba, ktorú na to zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil. 

Písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň, rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa vyhlásenie rozširuje o údaje o príznakoch infekcie ochorenia COVID-19. Vo vyhlásení sa uvádza, že počas 14 dní pred odchodom neprišli dieťa či iná osoba prítomná na akcii do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, prípadne zákonnému zástupcovi dieťaťa, lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

zdroj: topky.sk