O NÁS 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SVIT

- pracuje už od roku 1961 ako Dom pionierov a mládeže. V roku 1990 zmenilo názov na Dom detí a mládeže a aktuálny názov Centrum voľného času je datovaný 1. decembra 1994.

- je školské výchovno - vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je mesto Svit. Naším poslaním je formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa a mladého človeka do veku 30 rokov mimoškolskými aktivitami, akými sú pravidelná záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom podujatí, súťaží a turnajov. Súčasťou je aj prázdninová činnosť, ktorú sústreďujeme predovšetkým na obdobie jesenných, jarných a letných prázdnin. Svojou činnosťou zabezpečujeme chod 35 záujmových útvarov, medzi ktoré patrí aj Mládežnícky parlament.

Riaditeľka: Mgr. Valéria Černohorská
Vychovávateľky: Bc. Janka Koreňová

Náš cieľ:

Hlavným cieľom výchovnej práce s deťmi v centre voľného času vo Svite je pomocou aktivít premyslene a systematicky rozvíjať ich osobnosť, ich psychické funkcie, procesy a možnosti. Chceme rešpektovať skutočnosť, že každá osobnosť je iná, jedinečná a preto aplikácia hier a aktivít v záujmových útvaroch bude prispôsobená individuálnym potrebám detí. Deti chceme viesť k pozitívnym ľudským a spoločenským hodnotám.